ZFŚS

ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

Przypomina się, że Zgodnie z Regulaminem ZFŚS wnioski o bezzwrotną pomoc finansową
w postaci zapomogi na zaopatrzenie jesienno-zimowe przyjmowane są w terminie do 15 listopada 2021 r.

Wzór wniosku stanowi załącznik nr 4 do regulaminu (do pobrania na dole strony)

Wyciąg z regulaminu:

Dofinansowanie wypoczynku

 •       § 14
 1. Wypłaty świadczenia urlopowego dla pracowników będących nauczycielami zgodnie z art. 53, ust. 1a ustawy – KN, ustalane są proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy i okresu zatrudnienia nauczyciela w danym roku szkolnym, a jego wysokość ustalana jest przez właściwego ministra. (otrzymuje każdy nauczyciel, bez złożenia wniosku).
 2. Wypłata dofinansowania do wypoczynku w formie wczasów organizowanych we własnym zakresie („wczasy pod gruszą”) – przysługuje jeden raz w roku każdemu uprawnionemu po złożeniu wniosku.
 3. Wnioski o dofinansowanie do wypoczynku należy składać do 31 maja danego roku kalendarzowego.

ZASADY PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU

 •     § 11
  1. Świadczenia finansowane z Funduszu nie mają charakteru roszczeniowego, co oznacza, że osoby niekorzystające ze świadczeń nie mają prawa do ekwiwalentu z tego tytułu.
  2. Negatywnie rozpatrzone wnioski osób uprawnionych ubiegających się o dopłatę z funduszu nie wymagają uzasadnienia.
  3. Świadczenia mają charakter uznaniowy i przyznawane są na wniosek osoby zainteresowanej.
 •       § 12
 1. Wysokość świadczenia finansowego lub rzeczowego nie może być uzależniona od wymiaru i okresu zatrudnienia (nie dotyczy świadczeń urlopowych nauczycieli).
 2. Przyznawanie świadczeń z Funduszu jest uzależnione od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej na podstawie składanej do 30 kwietnia deklaracji o dochodach za poprzedni rok kalendarzowy (wzór deklaracji stanowi Załącznik nr 2). Jeśli zajdzie znacząca zmiana sytuacji życiowej uprawnionego wraz z wnioskiem o świadczenie winien złożyć Oświadczenie o dochodach za ostatni kwartał (wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 2a).
 3. Do dochodu brutto zalicza się:
 • wynagrodzenie brutto,
 • zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego;
 • przychody z działalności wykonywanej osobiście ( m.in. umów zlecenia);
 • emerytury i renty, świadczenia przedemerytalne, świadczenia kompensacyjne;
 • dochody z gospodarstwa rolnego, ustalone do wymiaru podatku rolnego;
 • dochody z działalności gospodarczej; dochody z tego tytułu przyjmuje się w wysokości nie niższej niż zadeklarowane przez osoby osiągające te dochody kwoty stanowiące podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne, a jeżeli z tytułu tej działalności lub współpracy nie istnieje obowiązek ubezpieczenia społecznego – kwoty nie niższe od najniższej podstawy wymiaru składek obowiązujących osoby ubezpieczone;
 • stypendia;
 • alimenty;
 • zasiłki dla bezrobotnych.
 1. Nieujawnienie dochodów, przy spełnieniu pozostałych wymagań ustalonych do danego świadczenia traktowane jest jako deklaracja przynależności do grupy osób o najwyższych dochodach. Decyzję o nieujawnianiu dochodów osoba uprawniona potwierdza przez złożenie Oświadczenia o rezygnacji z ujawnienia dochodów (wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 2b).

!!! W przypadku zmiany konta do wypłaty świadczeń koniecznie należy podać nowy numer. !!!

Regulamin ZFŚS – do pobrania

WNIOSEK O PRZYZNANIE ŚWIADCZENIA – do pobrania

DEKLARACJA O DOCHODACH – do pobrania

OŚWIADCZENIE O DOCHODACH- do pobrania

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA CZŁONKÓW RODZINY, PORĘCZYLI I OSÓB TRZECICH –  do pobrania

REZYGNACJA Z UJAWNIENIA DOCHODÓW – do pobrania

 

12 maja 2021