Kalendarz roku

ka

I półrocze roku szkolnego                            4.09.2017 r. – 31.01.2018 r.

II półrocze roku szkolnego                           1.02.2018 r. – 22.06.2018 r.

 –  rozpoczęcie roku szkolnego                     4.09.2017 r.

 –  zimowa przerwa świąteczna                    23.12.-31.12.2017 r.

 –  ferie zimowe                                              29.01.-11.02.2018 r.

 –  rekolekcje                                                  12,13,14.03.2018

 –  wiosenna przerwa świąteczna                 29.03.-3.04.2018 r.

 –  zakończenie roku szkolnego                    22.06.2018 r.

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 18 w Tychach, po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców, Rady Pedagogicznej, Samorządu uczniowskiego, biorąc pod uwagę warunki lokalowe i możliwości organizacyjne szkoły ustala, dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
w szkole w roku szkolnym 2017/2018:

Dni wolne od zajęć dydaktycznych

22  września 2017 r.                    Jubileusz 50-lecia szkoły
04 maja 2018 r.                           Dzień Sportu
25 maja 2018 r.                           Święto Szkoły

Dni wolne po odpracowaniu:

02 maja 2018 r.                      planowane odpracowanie  21.04.2018 r.
01 czerwca 2018 r.                 planowane odpracowanie  19.05.2018 r.

W dniach wolnych od zajęć dydaktycznych szkoła zapewnia opiekę dla uczniów, którzy będą chcieli z niej skorzystać.