Pielęgniarka

NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Opieka Pielęgniarska w Środowisku Wychowania i Nauczania

NZOZ „Medycyna Szkolna” s.c

                  Tychy, Al. Bielska 130

PIELĘGNIARKA PANI DANUTA TKACZYK

  • PROGRAMY :

”Profilaktyka próchnicy zębów”

Profilaktyka wad postawy „Trzymaj się prosto”

Program „Zapobieganie czynnikom ryzyka raka szyjki macicy szczepienia przeciw HPV”

  • AKCJE PROZDROWOTNE :

Światowy Dzień Zdrowia -7 kwietnia pod hasłem „Zdrowe bicie serca”.

Światowy Dzień bez Tytoniu -31 maja.

Międzynarodowy Dzień bez Papierosa -21 listopada.

Ogólnopolski Dzień Zdrowego Śniadania -8 grudnia.

ZAKRES OPIEKI

PIELĘGNIARKI /HIGIENISTKI SZKOLNEJ

NAD UCZNIAMI W SZKOLE

Wykaz świadczeń gwarantowanych pielęgniarki lub higienistki szkolnej udzielanych w środowisku nauczania i wychowania oraz warunki realizacji

 zawiera załącznik nr 4 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej – dalej r.ś.g.p.o. Zgodnie z pkt 2 części I załącznika do r.ś.g.p.o. świadczenia pielęgniarki lub higienistki szkolnej obejmują:

1) wykonywanie i interpretowanie testów przesiewowych, zgodnie z warunkami określonymi w części II załącznika r.ś.g.p.o.;

2) kierowanie postępowaniem poprzesiewowym oraz sprawowanie opieki nad uczniami z dodatnimi wynikami testów;

3) czynne poradnictwo dla uczniów z problemami zdrowotnymi;

4) sprawowanie opieki nad uczniami z chorobami przewlekłymi i niepełnosprawnością, w tym realizacja świadczeń pielęgniarskich oraz wyłącznie na podstawie zlecenia lekarskiego i w porozumieniu z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, na którego liście świadczeniobiorców znajduje się uczeń, zabiegów i procedur leczniczych koniecznych do wykonania u ucznia w trakcie pobytu w szkole. Sprawowanie opieki nad uczniami przewlekle chorymi lub niepełnosprawnymi, wymaga pisemnej zgody rodziców. Zgodę wyraża się przed objęciem ucznia opieką.

5) udzielanie pomocy przedlekarskiej w przypadku nagłych zachorowań, urazów i zatruć;

6) doradztwo dla dyrektora szkoły w sprawie warunków bezpieczeństwa uczniów, organizacji posiłków i warunków sanitarnych w szkole;

7) edukacja w zakresie zdrowia jamy ustnej;

8) prowadzenie u uczniów szkół podstawowych (klasy I-VI) znajdujących się na obszarach, gdzie poziom fluorków w wodzie pitnej nie przekracza wartości 1 mg/l, grupowej profilaktyki fluorkowej metodą nadzorowanego szczotkowania zębów preparatami fluorkowymi 6 razy w roku, w odstępach co 6 tygodni;

         9) udział w planowaniu, realizacji i ocenie edukacji zdrowotnej.

!!!   UCZEŃ, RODZIC, OPIEKUN PRAWNY MA PRAWO

 DO WYRAŻENIA SPRZECIWU NA PIŚMIE

 NA KAŻDĄ CZYNNOŚĆ WYKONYWANĄ PRZEZ PIELĘGNIARKĘ MEDYCYNY SZKOLNEJ W STOSUNKU DO UCZNIA !!