Programy Unijne

Program_regionalny

NAZWA PROJEKTU: „Wyposażenie pracowni do nauki przedmiotów matematyczno-przyrodniczych oraz języków obcych w szkołach miasta Tychy”

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Projekt realizowany w ramach Priorytetu VIII Infrastruktura edukacyjna Działanie 8.2 Infrastruktura placówek oświaty Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

NAZWA BENEFICJENTA: Miasto Tychy
OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 02.03.2015 – 15.11.2015.
CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU: Projekt obejmuje doposażenie 120 pracowni języków obcych i pracowni matematyczno-przyrodniczych w 36 tyskich szkołach podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i zespołach szkół w pomoce dydaktyczne, sprzęt specjalistyczny w tym urządzenia multimedialne, meble szkolne oraz inne elementy wyposażenia. Realizacja projektu zapewni racjonalne zorganizowanie procesu kształcenia w szkole poprzez zapewnienie materialnego środowiska edukacyjnego czyli odpowiedniego wyposażenia istniejących pomieszczeń dydaktycznych wraz z niezbędną obudową medialną. Podjęte rozwiązania wpłyną na poprawę warunków i jakości nauczania tyskich uczniów.
CAŁKOWITY KOSZT PROJEKTU: 3 185 352,32 zł
KWOTA DOFINANSOWANIA: 2 705 475,47 zł
Szkoała przystąpiła do projektu. Planowany zakres działań – wyposażenie pracowni matematycznej oraz językowej.
Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

ZAGRANICZNA MOBILNOŚĆ SZKOLNEJ KADRY EDUKACYJNEJ W RAMACH PROJEKTÓW INDYWIDUALNYCH- projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach europejskiego funduszu społecznego – programu operacyjnego Kapitał Ludzki. Pani Dagmara Kajzar – nauczyciel języka angielskiego w SP 18 uczestniczyła w kursie metodyczno – językowym LANGUAGE AND PRACTICAL METHODOLOGY: CREATIVITY IN THE CLASSROOM – 1 week course for teachers of English at primary level, finansowanego z projektu. Szkolenie odbywało się w Belfaście (Irlandia Północna) i było zorganizowane przez International Study Programmes. Jedną z nadrzędnych wartości szkolenia była codzienna współpraca w międzynarodowym gronie nauczycieli języka angielskiego (Uczestnicy kursu pochodzili z Belgii, Bułgarii, Francji, Irlandii, Niemiec, Polski, Portugalii, Wielkiej Brytanii). Zajęcia miały charakter pracy w grupach i skupiały się zarówno na metodyce nauczania języka obcego jak również udoskonalaniu znajomości języka angielskiego na poziomie zaawansowanym.

kwiecień 2014

nowatorska_szkola

„Nowatorska szkoła-nowa jakość w systemie doskonalenia nauczycieli”

Projekt realizowany w ramach priorytetu III

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
„Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół”
Projekt „Nowatorska szkoła…” kierowany jest do nauczycielek i nauczycieli tyskich placówek oświatowych, które dzięki przystąpieniu do projektu objęte zostaną wsparciem Szkolnego Organizatora Rozwoju Edukacji. Wsparcie przede wszystkim polegać będzie na zdiagnozowaniu indywidualnych potrzeb jednostek oświatowych, a następnie stworzeniu Rocznego Planu Wspomagania placówki i objęciu szkoleniami odpowiadającymi na potrzeby danej jednostki.
Realizacja projektu ma za zadanie przyczynić się do podniesienia kwalifikacji i umiejętności poszczególnych nauczycielek i nauczycieli oraz wpłynąć na wzrost jakości pracy szkoły, co przełoży się na uczennice, uczniów i rodziców, dając szansę optymalnego rozwoju i lepszego zaspokajania potrzeb edukacyjnych i wychowawczych.
Termin: 01.09.2013- 31.08.2014

kapita

” SZKOŁA DLA KAŻDEGO. INDYWIDUALIZACJA PROCESU NAUCZANIA W KLASACH I-III “

04.2012 – 06.2013
Projekt realizowany jest w celu wsparcia organów prowadzących we wdrożeniu założeń nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego w zakresie indywidualizacji nauczania w klasach I – III. Beneficjentami systemowymi (tj. podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie) są organy prowadzące publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe. Projekt zakłada wsparcie finansowe działań związanych z organizacją zajęć dodatkowych wspierających indywidualizację procesu dydaktycznego uczniów klas I – III (Standard nr V) oraz doposażenie bazy dydaktycznej szkół w materiały dydaktyczne oraz specjalistyczny sprzęt niezbędne do realizacji zajęć (Standard nr IV).

Zajęcia realizowane w szkole:
GIMNASTYKA KOREKCYJNA
BIBLIOTERAPIA
ZAJĘCIA DLA UZDOLNIONYCH MATEMATYCZNIE I PRZYRODNICZO
ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE DLA DZIECI Z ZABURZENIAMI MOWY
ZAJĘCIA DLA DZIECI Z TRUDNOŚCIAMI W UCZENIU SIĘ MATEMATYKI
ZAJĘCIA DLA DZIECI Z TRUDNOSCIAMI W CZYTANIU, PISANIU, W TYM ZAGROŻONYCH DYSLEKSJĄ

jezyk_obcy_logo

“JĘZYK OBCY MNIEJ OBCY.ROZWÓJ KOMPETENCJI JĘZYKOWYCH NAUCZYCIELI SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W TYCHACH”

01.01.2011- 31.07.2012

Projekt skierowany jest do nauczycieli publicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych w Tychach, ma na celu poszerzenie posiadanych i zdobycie nowych kompetencji językowych, poprzez uczestnictwo w darmowych kursach językowych. Dzięki możliwości nieodpłatnego przystąpienia do egzaminu międzynarodowego i otrzymania certyfikatu Projekt ten daje również możliwość, grupie nauczycieli, zdobycia nowych kwalifikacji zawodowych.

pierwszedow

„PIERWSZE UCZNIOWSKIE DOŚWIADCZENIA DROGĄ DO WIEDZY”

w roku szkolnym 2009/2010/2011

Główną myślą Projektu było założenie, że każde dziecko jest zdolne, a rolą edukacji jest wspieranie tych zdolności. Praca z wykorzystaniem teorii inteligencji wielorakich Howarda Gardnera pomaga określić dominującą inteligencję każdego dziecka, a także rozwijać tę słabszą. Projekt stwarzał warunki wszechstronnego rozwoju dziecka, jego kreatywności, ciekawości poznawczej i otwartości na wiedzę. Celem Projektu było wdrożenie elastycznego modelu edukacji, dostosowanego do indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów, z wykorzystaniem nowatorskich metod i treści kształcenia. Wieloaspektowe wspieranie rozwoju umysłowego, emocjonalnego, społecznego, fizycznego i motorycznego dzieci odbywało się w oparciu o teorię inteligencji wielorakich Howarda Gardnera. Praca z dziećmi odbywała się podczas zajęć obowiązkowych w ramach realizacji podstawy programowej oraz na dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych, podczas których były wykorzystywane wszystkie pomoce dydaktyczne przekazane przez organizatorów Projektu. Dzieci nauczyły się zgodnej współpracy, stały się bardziej aktywne, otwarte, pomysłowe w działaniu, rozwijały swoje zainteresowania, odkrywały nowe zdolności.Realizacja Projektu zakończyła się pokazem efektów pracy uczniów dla rodziców, innych członków rodzin, dyrekcji i nauczycieli szkoły, pod hasłem „Najlepiej razem”.

Projekt dla klas pierwszych rozpoczął swoje życie w klasie w roku szkolnym 2009/10 pod kierunkiem doświadczonego pedagoga Pani Bożeny Witek. Od 1 grudnia 2009 r. uczniowie klasy Ia z Panią Małgorzatą Krybuś realizowali II etap Projektu „Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy”. Realizację III etapu kontynuowała Pani Halina Gawrońska z kolejną pierwszą klasą w roku szkolnym 2010/11.

logo_kot

„PIERWSZE KOTY ZA PŁOTY NA DRODZE DO EUROPY. ROZWÓJ KOMPETENCJI KLUCZOWYCH UCZNIÓW TYSKICH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH”

Zajęcia pozalekcyjne ukierunkowane na rozwój kompetencji informatycznych, matematycznych i podstawowych kompetencji naukowo technicznych:

  • Techniki multimedialne
  • Uczymy się z Klikiem
  • Matematyka z komputerem
  • Z matematyką za pan brat
  • Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze likwidujące deficyty rozwojowe oraz dysproporcje w osiągnięciach edukacyjnych uczniów
  • Matematyka na wesoło
  • English is fun
  • Mówię poprawnie

1. Czas realizacji 1.09.2010 – 15.06.2012
2. Pieniądze przeznaczone na pakiet materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do realizacji PRS (m.in. art. biurowe, mat. papiernicze, kreślarskie, tusze i tonery) zostały wykorzystane w 100 % na drodze przetargu przez Miejski Zarząd Oświaty .
3. Realizacja programu odbywała się zgodnie z wytyczonymi procedurami.
4. W programie wzięło udział 237 uczniów.
5. Dokumentacja zadań.
6. Kwota przeznaczona i wydatkowana na realizację programu to 59834,10 zł.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

oraz ze środków budżetu państwa.

szkola_szans

„SZKOŁA SZANS.

Wsparcie rozwoju uczniów poprzez stworzenie możliwości poszerzenia horyzontów”

Działania w ramach projektu miały na celu wdrożenie programów rozwojowych szkół. W każdym programie zaplanowane były działania w trzech różnych obszarach merytorycznych: zapewnienie uczniom możliwości wyrównania szans edukacyjnych (zmniejszenie dysproporcji pomiędzy wsią a miastem), umożliwienie zdobywania dodatkowej wiedzy i umiejętności ułatwiających dalszą edukację i wybór ścieżki zawodowej oraz współpraca szkoły z organizacjami i społecznością lokalną na rzecz rozwoju edukacji i aktywności obywatelskiej.

OKRES REALIZACJI: 01.03.2007 – 30.04.2008

Dyrektor szkoły Świadomym menadżerem wspieranym przez wykwalifikowaną kadrę administracyjną

Projekt realizowany w ramach priorytetu IX PO KL 2007-2013, działania 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty
OKRES REALIZACJI: 01.06.2008 – 31.05.2009
CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU: Projekt skierowany do kierowników oraz pracowników administracji szkół i Miejskiego Zarządu Oświaty, którego głównym celem jest poprawa jakości i efektywności zarządzania oświatą poprzez podwyższenie kompetencji kadr administracyjnych i zarządzających.