Historia

Szkoła Podstawowa nr 18 w Tychach jest publiczną sześcioklasową szkołą podstawową.
Jest usytuowana w centrum miasta w pięknym otoczeniu parku miejskiego.
Nadrzędnym celem wychowawczym szkoły jest

CZŁOWIEK WSZECHSTRONNIE WYKSZTAŁCONY, TWÓRCZY, WRAŻLIWY I PRAWY.

Główne zadania szkoły to:
Stworzenie warunków do wszechstronnego rozwoju dziecka.
Rozbudzanie i wspieranie jego zainteresowań.
Integracja działań wychowawczych domu, szkoły i środowiska zmierzających do wszechstronnego rozwoju dziecka ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia postaw prospołecznych.
Dostarczenie wiedzy na temat społeczno-kulturowych norm etycznych i kształtowanie zgodnych z nimi postaw.
Troska o szeroko pojęte bezpieczeństwo dzieci, nauczycieli
i rodziców naszej szkoły.

piecze1

Historia szkoły
Rok 1967- w pobliżu gmachu Urzędu Miejskiego pojawiły się fundamenty pod kolejną szkołę. Rozwijające się miasto potrzebowało coraz więcej placówek oświatowych.
I tak oto podjęto decyzję o powołaniu do życia Szkoły Podstawowej nr 18 w Tychach. Jej organizację powierzono z-cy LO im. L. Kruczkowskiego mgr Annie Szelidze. Administracyjnie szkoła rozpoczęła swą działalność 1 września 1967 r. Naukę rozpoczęło w 20 oddziałach 722 uczniów, których powierzono opiece doświadczonym nauczycielom: H. Grabowskiej, A. Jochim, H. Jochim, J. Jurczyk, Z. Kajsturze, G. Krupskiej, Z. Lemańskiej, E. Leszczyńskiej, S. Lipce, H. Mikrut, Z. Mrozowskiej, S. Plech, Z. Radziulewicz, R Sierak, F. Urbanowicz, R. Wieczorek., W. Majnusz, E. Wieczorek, W. Kowalczyk, A. Szelidze.
Pierwszy rok pracy był niezwykle trudny. Nie mając własnego budynku , uczniowie odbywali zajęcia w LO im. L. Kruczkowskiego oraz w SP nr 15. Ogromny zapał ówczesnego Grona Pedagogicznego, zainteresowanie rodziców pracą szkoły zintegrowało dosyć zróżnicowane środowisko uczniowskie.
Prężnie zaczął działać w szkole Komitet Rodzicielski, który nie tylko wspierał poczynania dydaktyczno-wychowawcze szkoły, ale również żywo interesował się zaawansowaniem prac przy budowie budynku SP nr 18.Z dniem 1 września 1968 r. kierownictwo przejął mgr Józef Sekuła , były kierownik SP nr 5. Placówka liczyła wówczas 33 oddziały, w tym 7 klas pierwszych.11 września 1968 r. nastąpiło oddanie nowego budynku Szkoły Podstawowej nr 18 im. Władysława Jagiełły. Kadrę nauczycielską zasiliło wielu młodych nauczycieli m.in. Danuta Borek, Danuta Janko, Danuta Kozik, Domicela Nachyła, Barbara Tura, Jerzy Mikrut, Maryla Ślęczek, Grażyna Działach. Byli to nauczyciele, którzy po raz pierwszy „stanęli” przed swoją klasą. Wszystkim towarzyszył niezwykły entuzjazm i wola działania. Starano się jak najwięcej zrobić dla uczniów, mieszkańców osiedla, dla miasta. Dzięki temu SP-18 bardzo szybko zintegrowała się ze środowiskiem. Zaczęto odnotowywać pierwsze sukcesy w konkursach przedmiotowych, recytatorskich, zawodach sportowych.
W szkole obok codziennych zajęć rozwijało się życie kulturalne. Zorganizowano liczne spotkania z ciekawymi ludźmi (aktorami, muzykami, pisarzami). Młodzież uczestniczyła w akademiach i innych uroczystościach organizowanych na trenie miasta. Niezwykłych przeżyć dostarczyły „żywe lekcje biologii”, spotkania z byłymi więźniami obozów koncentracyjnych i wycieczki do miejsc pamięci narodowej. Tak to historia przeplatała się ze współczesnością, a kadra nauczycielska wychowywała młode pokolenie, mogące podjąć wyzwanie nadchodzących czasów.
1 września 1972 r. stanowisko dyrektora objął mgr Józef Czyrwik, który zarządzał szkołą przez 19 lat. Jego następcą od 1991-1994 była pani mgr Eufemia Kachel. Od 1994 r. funkcję dyrektora szkoły pełni mgr Dorota Grzesica.
W działalności dydaktycznej wypracowano efektywne metody pracy z uczniami zdolnymi, którzy zawsze mogli uczestniczyć w zajęciach kół przedmiotowych, korzystać z dodatkowych materiałów poszerzających wiedzę z poszczególnych przedmiotów, zasięgnąć porad w poszukiwaniu interesujących źródeł tematycznych.
Od początku istnienia szkoły dzieci objęte są opieką świetlicy szkolnej, której pierwszym kierownikiem była pani Wiktoria Szner, następnie pani Weronika Posadzka, od 1981 r. pani Alicja Nizioł, a od września 2002  funkcję kierownika świetlicy pełniła pani Bożena Saczek.
Dyrektorzy szkoły w latach 1967-2007
•Anna Szeliga – 1967/68
•Józef Sekuła – 1968-1971
•Alicja Praus – p/o dyrektora od grudnia 1971 r.
•Józef Czyrwik – 1972-1991
•Eufemia Kachel – 1991-1994
•Dorota Grzesica – 1994- 2018

•Elżbieta Golińska – od 2018