SAMORZĄD UCZNIOWSKI

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

rok szkolny  2017/2018

Przewodnicząca – KLAUDIA TABAK

Z-ca przewodniczącego – JAKUB MATUSZYŃSKI

Członkowie – NIKOLA BIAŁCZAK

ALICJA KOWALCZYK

MAKS MALINOWSKI

Opiekun: mgr  GIZELA SEKUŁA

samorzad_zebranie

Cele  Samorządu Uczniowskiego:

  • Reprezentowanie ogółu uczniów.
  • Działanie na rzecz społeczności uczniowskiej i obrona jej praw.
  • Uczestnictwo uczniów w samodzielnym rozwiązywaniu własnych problemów oraz partnerstwo w stosunkach uczniów z nauczycielami w realizacji celów wychowawczych szkoły.
  • Rozwijanie demokratycznych form współżycia, współdziałania  uczniów oraz przyjmowania współodpowiedzialności za jednostkę i grupę.
  • Kształtowanie umiejętności zespołowego działania, wyrabianie samokontroli, samooceny i zdyscyplinowania uczniów.
  • Dbanie o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji.

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO NA ROK 2017/2018