Konsultacje

ZASADY PRACY SZKOŁY I KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ W OKRESIE CZASOWEGO OGRANICZENIA FUNKCJONOWANIA SZKÓŁ OBOWIĄZUJĄCE

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 18 W TYCHACH

W OKRESIE OD  25 MARCA 2020 R. DO 10 KWIETNIA 2020 R.

Podstawy prawne:

 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. poz. 410)
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Organizacja pracy nauczycieli i pracowników administracyjno-obsługowych

 1. W okresie zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych obowiązek świadczenia pracy przez nauczycieli na terenie szkoły jest ograniczony, z wyłączeniem przypadków gdy jest to niezbędne do realizowania zajęć z uczniami zdalnie lub w inny sposób, lub gdy jest to niezbędne dla zapewnienia ciągłości funkcjonowania szkoły. Nauczyciele pracują zdalnie, stosując dostępne formy komunikacji:
 2. Nauczyciele realizują zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia w ramach obowiązującego ich dotychczas tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami albo na ich rzecz oraz planowych godzin ponadwymiarowych ujętych w arkuszu organizacji szkoły.
 3. W przypadku gdy nauczyciel nie może świadczyć pracy, np. z powodu choroby, powiadamia dyrektora i wicedyrektora szkoły, i zajęcia tego nauczyciela są odwoływane.
 4. W okresie zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych obowiązek świadczenia pracy przez pracowników administracji jest ograniczony, z wyłączeniem przypadków gdy jest to niezbędne do zapewnienia ciągłości funkcjonowania szkoły. Pracownicy administracji pracują zdalnie, stosując dostępne formy komunikacji (drogą elektroniczną sp18@oswiata.tychy.pl., tel. 605 301 802)
 5. Nauczyciele oraz pracownicy administracji, pracując zdalnie zobowiązani są w sposób szczególny do stosowania przepisów w zakresie ochrony danych osobowych.
 6. W okresie zawieszenia zajęć pracownicy obsługi pozostają w gotowości do pracy, realizując jedynie wyznaczone zadania podczas dyżurów w szkole.

Organizacja kształcenia na odległość:

 1. Nauczyciele, przygotowując pracę zdalną z uczniami ,dokonują weryfikacji dotychczas wybranych programów nauczania tak, by dostosować je do wybranej metody kształcenia i formy prowadzenia zajęć.
 2. W okresie od 25 marca 2020 roku zostanie uruchomiony plan lekcji w dzienniku elektronicznym i zajęcia będą się odbywały zgodnie z obowiązującym planem.
 3. Uczniowie mają obowiązek realizacji zajęć w dogodnym dla siebie czasie, zgodnie z obowiązującym ich tygodniowym planem lekcji. Potwierdzeniem udziału ucznia w lekcji jest odebranie wiadomości od nauczyciela przedmiotu, dotyczących zadań do realizacji w danym tygodniu / dniu.
 4. Obecność ucznia na zajęciach oznaczona będzie w dzienniku elektronicznym ko a nieobecność
 5. Dyrektor szkoły ustala we współpracy z nauczycielami tygodniowy zakres treści nauczania do zrealizowania w poszczególnych oddziałach.
 6. Nauczyciele dbają o higienę pracy umysłowej uczniów, dostosowując odpowiednie formy i narzędzia pracy.
 7. Nauczyciele pracują zdalnie, stosując dziennik elektroniczny, bezpłatne platformy edukacyjne, komunikatory, lub inne narzędzia umożliwiające taką pracę.
 8. Uczniowie pracują, wykorzystując posiadane podręczniki i zbiory zadań oraz materiały otrzymywane od nauczycieli online, w szczególności materiały pochodzące ze strony internetowej e-podreczniki.pl. i WSiPnet e-podręczniki.
 9. Zajęcia indywidualne takie jak: nauczanie indywidualne, zajęcia rewalidacyjne, wspomaganie, są prowadzone na odległość z wykorzystaniem dostępnych form komunikacji.
 10. Nauczyciele i specjaliści (pedagog, nauczyciel wspomagający, specjalista) realizujący naukę na odległość, dostosowują sposoby oraz metody pracy, w tym wynikające z indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych oraz nauczania indywidualnego, do potrzeb i możliwości uczniów.
 11. Nauczyciele informują uczniów o przyjętych formach i sposobach prowadzenia zajęć na odległość oraz przyjętych formach oceniania.
 12. Nauczyciele wskazują wybrane przez siebie formy kontaktu z uczniami i sposoby prowadzenia zajęć na odległość, i informują o nich uczniów.
 13. Dyrektor szkoły ustala w uzgodnieniu z nauczycielami sposób monitorowania postępów uczniów oraz sposób weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów.
 14. Przyjętymi sposobami monitorowania oraz weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów będą: prace pisemne, uzupełnione przez uczniów karty pracy, testy wiedzy, prezentacje, referaty, odpowiedzi ustne prowadzone za pomocą komunikatorów oraz nagrania audio.
 15. Dyrektor szkoły ustala w uzgodnieniu z nauczycielami sposób informowania uczniów lub rodziców o postępach ucznia w nauce, a także uzyskanych przez niego ocenach.
 16. Uczniowie informowani będą o postępach w nauce oraz o ocenach podczas bieżącej pracy.
 17. Potwierdzeniem sprawdzenia wiedzy i umiejętności uczniów będą oceny wpisywane do dziennika elektronicznego.
 18. Rodzice i uczniowie mogą zasięgnąć informacji o postępach w nauce uczniów za pomocą dziennika elektronicznego w terminie dogodnym dla uczniów, rodziców oraz  Nauczyciele pozostają do dyspozycji uczniów podczas planowych zajęć dydaktycznych.
 19. Dyrektor szkoły ustala warunki i sposób przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego, sprawdzianu wiadomości i umiejętności oraz warunki i sposób ustalania rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania w przypadku wniesienia zastrzeżenia do trybu ustalenia tej oceny.
 20. Pozostałe zasady dotyczące oceniania uczniów zostały zawarte w Statucie Szkoły.

Dokumentowanie realizacji zadań szkoły.

 1. W okresie od 25 marca 2020 roku nauczyciele na początku każdego tygodnia nauki przedstawiają dyrektorowi szkoły w formie tabelarycznej planowane przez siebie zajęcia dydaktyczne i inne działania.
 2. Potwierdzeniem realizacji zajęć dydaktycznych nauczyciela jest wpis tematu zajęć do dziennika elektronicznego.
 3. Do czasu zakończenia rocznych zajęć dydaktycznych nauczyciele archiwizują materiały dydaktyczne przekazywane uczniom oraz prace otrzymane od uczniów.

ZASADY OCENIANIA NA CZAS ZAWIESZENIA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
I OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 18 im. WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY W TYCHACH                 W DNIACH: 25 MARCA 2020 – 10 KWIETNIA 2020.

 1. Wymienione zasady obowiązują tymczasowo, od 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r.
  ( daty mogą ulec zmianie, zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi ).
 2. Uczeń zobowiązany jest do regularnego sprawdzania wiadomości w systemie Librus Synergia.
 3. Uczeń zobowiązany jest do zapoznawania się z wszystkimi materiałami przesyłanymi przez nauczycieli, którzy mogą korzystać z różnych kanałów komunikacyjnych, po ustaleniu ich z uczniami.
 4. Wszystkie przesyłane zadania, ćwiczenia, interaktywne quizy i testy uczeń wykonuje samodzielnie.
 5. Uczeń terminowo przesyła prace zdalne.
 6. Uczeń stara się przestrzegać terminów wykonywania zadań, ćwiczeń, interaktywnych quizów i testów wskazanych przez nauczyciela. W przypadku braku możliwości wykonania ww. zadań w terminie uczeń informuje o tym fakcie nauczyciela i ustala wspólnie
  z nim nowy termin wykonania poleceń.
 7. Uczeń koduje swoją pracę według wzoru, np. 7a01 ( klasa, numer z dziennika) i przesyła ją nauczycielowi.
 8. Uczniowie starają się pracować systematycznie. O wszelkich przeszkodach informują nauczyciela prowadzącego zajęcia lub wychowawcę.
 9. Wszystkie materiały udostępniane przez nauczycieli mają służyć wyłącznie nauczaniu zdalnemu. Bez zgody nauczyciela nie mogą być rozpowszechniane.
 10. Nauczyciel ma obowiązek wspomagania uczniów we wszystkich działaniach związanych ze zdalnym uczeniem się, wykorzystując informację zwrotną.
 11. Nauczyciel ma obowiązek dostosować formę i poziom materiałów do indywidualnych potrzeb i możliwości ucznia.
 12. Pozostałe zasady oceniania wszystkich form aktywności uczniów pozostają w zgodzie z zapisami Wewnątrzszkolnego Oceniania, Przedmiotowych Zasad Oceniania.

LIBRUS – KONTO UCZNIA

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie!

Z dniem 25 marca 2020 r. w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 zajęcia dydaktyczne realizowane będą w formie nauczania zdalnego przy wykorzystaniu dziennika elektronicznego LIBRUS i dodatkowych aplikacji do bezpośredniego kontaktu.

W związku z tym, ponownie prosimy rodziców o sprawdzenie aktywności kont uczniów. Jeżeli są uczniowie, którzy nie mają dostępu do swojego konta, należy dla nich wygenerować hasło według instrukcji.

Każdy rodzic na swoim koncie Synergia (konto rodzica) może wygenerować nowe hasło dla ucznia (górne menu – Uczeń – Informacje – Konto ucznia). W tym miejscu widoczny jest również login konta ucznia. Czynności tej nie można dokonać z poziomu aplikacji mobilnej zainstalowanej np. na telefonie. Zdjęcie w załączniku.

W przypadku problemów z wygenerowaniem hasła prosimy o zgłoszenie tego faktu wychowawcy klasy.

Proszę pamiętać, ze funkcje wykorzystywane przy zdalnym nauczaniu nie są dostępne w wersji telefonicznej aplikacji. Prosimy o logowanie się do dziennika przez stronę internetową.

Nauczanie zdalne będzie realizowane wg następujących zasad:

Treści i materiały do wykonania przez uczniów w domu, będą zamieszczane przez nauczycieli zgodnie z tygodniowym planem danej klasy.

Klasy I-III.

Wychowawcy klas za pośrednictwem dziennika elektronicznego („Zadania domowe” lub poprzez wiadomości)  będą przekazywać informacje, jakie zagadnienia wynikające z planu nauczania powinno dziecko zrealizować  w ramach nauczania w domu, najlepiej pod nadzorem rodziców. Informacja będzie na przykład dotyczyć tego, jakie fragmenty podręcznika lub strony ćwiczeń powinno dziecko wypełnić lub przeczytać.

Klasy IV –VIII.

Nauczyciele poszczególnych przedmiotów za pośrednictwem dziennika elektronicznego („Zadania domowe” lub w Planerze)  będą przekazywać informacje, polecenia i zadania do wykonania przez uczniów w domu. Sposób wykonania poleceń, termin przesłania wykonanych prac oraz miejsce, na które należy przesłać wykonane prace, zadania, prezentacje, itp. będą ściśle określone przez nauczyciela przedmiotu.

Wychowawcy będą koordynować działania nauczycieli uczących w danej klasie oraz za pomocą dziennika elektronicznego przekazywać bieżące informacje dotyczące nauczania zdalnego.

Uczniowie są zobowiązani do regularnego zapoznawania się z treściami przesyłanymi przez nauczycieli i wychowawców poprzez dziennik elektroniczny i systematycznego wykonywania zadań przesyłanych przez nauczycieli.

Rodzice są proszeni do regularnego przeglądania informacji zamieszczonych przez nauczycieli w dzienniku elektronicznym.  Prosimy rodziców o bieżącą współpracę z wychowawcą.

Dyrektor Szkoły

Elżbieta Golińska