ZASADY PRACY SZKOŁY

Od dnia 10 styczna 2022 r. nauka odbywa się w trybie stacjonarnym. / 5.01.2022 r.

Szanowni Rodzice!
W związku z organizacją dla całej szkoły zdalnego nauczania ( 3 dni w grudniu tj. 20.12 22.12.2021r. i 3 dni w styczniu tj. 3.01 5.01.2022 r.) informujemy, że zajęcia dydaktyczne będą odbywały się zgodnie z dotychczasowym planem lekcji.

Wiadomości bieżące wysyłane będą przez dziennik elektroniczny. / 16.12.2021 r.

Wniosek o wznowienie zajęć rewalidacyjnych w szkole.
Wniosek o wznowienia zajęć wspomagających w szkole pod opieką nauczyciela wspomagającego.
Wniosek o wznowienie zajęć opiekuńczo-wychowawczych w szkole.

POWYŻEJ  rok szkolny 2021/2022

Ze względu na aktualną sytuację epidemiczną ogranicza się funkcjonowanie Szkoły Podstawowej nr 18 im. Władysława Jagiełły w Tychach w zakresie klas IVVIII od dnia 17 maja 2021 r. do dnia 30 maja2021 r.  W okresie tym uczniowie klas IVVIII przechodzą na naukę w trybie hybrydowym.Nauka w trybie hybrydowym przebiegać będzie według następującego harmonogramu przesłanego do rodziców.

W dniach 2527 maja 2021 r.w szkole odbywają się egzaminy ósmoklasisty. W związku z tym dla wszystkich pozostałych uczniów są to dni wolne od zajęć dydaktycznowychowawczych.§ 4.Zajęcia stacjonarne odbywają się zgodnie z Procedurami zapewniania bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej nr 18 im. Władysława Jagiełły w Tychach w związku z wystąpieniem epidemii w okresie powrotu do nauki stacjonarnej uczniów klas IIII i klas IVVIII w systemie hybrydowym /zaktualizowane 17 maja 2021 r.

Procedury zapewniena bezpieczeństwa   

Zgodnie z Rozporządzeniem MEiN skierowanym do publikacji w Dzienniku Ustaw, od 4 maja 2021 r. do zajęć w trybie stacjonarnym wracają klasy I-III, a od 17 maja 2021 r. w trybie hybrydowym klasy IV- VIII. Powrót wszystkich uczniów do nauki stacjonarnej planowany jest na 31 maja 2021 r.
W związku z tym uczniowie klas IV-VIII do 14 maja nadal uczą się w trybie zdalnym.
O harmonogramie zajęć w trybie hybrydowym zostaną Państwo poinformowani w najbliższym czasie, po ustaleniu organizacji pracy szkoły od 17 maja 2021 r. / 30.04.2021 r.

Ze względu na aktualną sytuację epidemiczną

przedłuża się ograniczenie funkcjonowania Szkoły Podstawowej nr 18 im. Władysława Jagiełły w Tychach

w zakresie klas I-VIII od dnia 26 kwietnia 2021 r. do dnia 2 maja 2021 r.

23.04.2021 r.

Ze względu na aktualną sytuację epidemiczną

przedłuża się ograniczenie funkcjonowania Szkoły Podstawowej nr 18 im. Władysława Jagiełły w Tychach

w zakresie klas I-VIII od dnia 19 kwietnia 2021 r. do dnia 25 kwietnia 2021 r.

16.04.2021 r.

Na podstawie art. 68 ust. 1 pkt. 1 i  6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378 oraz z 2021 r. poz. 4 i 619) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ( Dz. U. z 2021 r. poz.561), w związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 8 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2021 r. poz.651) zarządza się, co następuje:

 • 1. Ze względu na aktualną sytuację epidemiczną przedłuża się ograniczenie funkcjonowania Szkoły Podstawowej nr 18 im. Władysława Jagiełły w Tychach w zakresie klas I-VIII od dnia 12 kwietnia 2021 r. do dnia 18 kwietnia 2021 r.
 • 2. W okresie ograniczenia funkcjonowania szkoły, zajęcia dla klas I-VIII będą odbywały się przy użyciu metod i technik kształcenia na odległość zgodnie z Regulaminem organizacji pracy szkoły w okresie pracy zdalnej.
 • 3. W okresie ograniczenia szkoła prowadzi działalność opiekuńczą dla dzieci osób zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz innych osób realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, uczęszczających do klas I-III na wniosek rodziców skierowany do dyrektora szkoły.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      12.04.2021

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 marca 2021r. od dnia 22 marca do 11 kwietnia 2021r.
zajęcia dydaktyczno-wychowawcze dla klas 1 – 8 przyjmują formę kształcenia na odległość – nauczanie zdalne.

18.03.2021

Na podstawie art. 68 ust. 1 pkt. 1 i  6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ( Dz. U. poz.1389, z późn. zm.) w związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 lutego 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19 ( Dz.U. z 2021 r. poz.366) zarządza się, co następuje:

Ze względu na aktualną sytuację epidemiczną ogranicza się funkcjonowanie Szkoły Podstawowej nr 18 im. Władysława Jagiełły w Tychach w zakresie klas IV – VIII  od dnia 1 marca 2021 r. do dnia 14 marca 2021 r.

W okresie ograniczenia funkcjonowania szkoły, zajęcia dla klas IV – VIII będą odbywały się przy użyciu metod i technik kształcenia na odległość zgodnie z Regulaminem organizacji pracy szkoły w okresie pracy zdalnej.

28.02.2021

Od poniedziałku, 15 lutego 2021 r. obowiązują dotychczasowe zasady funkcjonowania szkół i placówek.Uczniowie klas I–III szkół podstawowych  kontynuują naukę stacjonarną z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego, określonych w wytycznych MEiN, Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

Uczniowie klas IV–VIII szkół podstawowych do końca lutego 2021 r. będą nadal uczyć się zdalnie.

Od poniedziałku, 1 lutego 2021 r. obowiązują dotychczasowe zasady funkcjonowania szkół i placówek.Uczniowie klas I–III szkół podstawowych oraz dzieci w wychowaniu przedszkolnym kontynuują naukę stacjonarną z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego, określonych w wytycznych MEiN, Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

Uczniowie klas IV–VIII szkół podstawowych do 14 lutego 2021 r. będą nadal uczyć się zdalnie.

29.01.2021

Od dnia 18 stycznia 2021 zajęcia dydaktyczno-wychowawcze dla klas I-III prowadzone są w trybie stacjonarnym.

Stołówka i świetlica pracują na zasadach dostosowanych do reżimu sanitarnego.

W klasach IV-VIII nauczanie zostaje utrzymane w formie kształcenia na odległość.

Szczegółowe informacje znajdują się w dzienniku Librus.

UAKTUALNIONE PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA

 

Ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną przedłuża się ograniczenie funkcjonowania
Szkoły Podstawowej Nr 18 w Tychach do 3 stycznia 2021 r.
W okresie ograniczenia funkcjonowania szkoły, zajęcia dla klas I – VIII będą odbywały się przy użyciu
metod i technik kształcenia na odległość zgodnie z Regulaminem organizacji pracy szkoły w
okresie pracy zdalnej. 29.11.2020r.

 

CZYTAJ             PORADNIK DLA SZKÓŁ KLASY 1-3

Szanowni Rodzice, Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało praktyczny poradnik dotyczący zdalnej edukacji w klasach I-III szkoły podstawowej. W materiale zebraliśmy wskazówki dotyczące planowania i organizacji czasu spędzanego z dzieckiem w domu oraz odnośniki do materiałów, które mogą być wykorzystywane do nauki na odległość. W poradniku przedstawiliśmy także praktyczne porady na temat wczesnego wspomagania rozwoju realizowanego w warunkach domowych.

                                                                                                                                                                                                          19.11.2020

 

Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA EDUKACJI I NAUKI z dnia 5listopada 2020r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19Na podstawie art.30b ustawy z dnia 14grudnia 2016r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z2020r. poz.910 i1378) zarządza się, co następuje: W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. poz.1389, 1830, 1859 i1870) wprowadza się następujące zmiany:

 Od dnia 9 listopada 2020 r. do dnia 29 listopada 2020 r. na obszarze kraju ogranicza się funkcjonowanie szkół.

Zgodnie z zarządzeniem Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 18 w Tychach

zajęcia dydaktyczno-wychowawcze dla klas 1-8 będą odbywały się przy pomocy metod  i technik kształcenia na odległość zgodnie z Regulaminem organizacji pracy szkoły w okresie pracy zdalnej.

  W sprawie ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO czytaj tutaj.

Zgodnie z komunikatem MEN uczniowie klas IV-VIII od poniedziałku 26 października 2020 r. do 8 listopada  przechodzą na naukę zdalną.
Lekcje odbywać się będą według dotychczasowego planu.
Wszystkie zajęcia oprócz niektórych lekcji z zakresu religii, wychowania fizycznego, plastyki, muzyki będą odbywać się on-line.
W dniu 1  października 2020 r. został wysłany do Państwa przez LIBRUSA Regulamin Organizacji pracy szkoły w okresie pracy zdalnej.
Proszę śledzić dziennik elektroniczny, również w sobotę i niedzielę. Wszelkie ustalenia będą  przesyłane na bieżąco.

REGULAMIN ORGANIZACJI PRACY SZKOŁY SP18 W TYCHACH w okresie pracy zdalnej.

Szanowni Rodzice! Drodzy Uczniowie!
Przypominamy o zasadach pracy szkoły i kształcenia na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły.
Proszę codzienne logować się na dziennik elektroniczny.
Szkoła prowadzi zdalne nauczanie od dnia 25 marca do dnia 10 kwietnia, przedłużone do dnia 26 maja,  następnie do 7 czerwca.. a potem do 26 czerwca, czyli do końca roku szkolnego.

Od dnia 2 czerwca w szkole mogą odbywać się zajęcia rewalidacyjne, opiekuńcze i konsultacje dla klas 8, zgodnie z wnioskami rodziców.

Nowe zasady pracy obowiązują do dnia ich odwołania.

Nauczyciele poprzez dziennik elektroniczny wysyłają informacje o sposobach realizacji programu nauczania.
Proszę zapoznawać się z wiadomościami na stronie internetowej.
Wszyscy nauczyciele, sekretariat, dyrekcja są do dyspozycji poprzez dziennik elektroniczny i pocztę elektroniczną

CZYTAJ

Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Głównym Inspektoratem Sanitarnym, a w przypadku organizacji i przeprowadzania tegorocznych egzaminów z Centralną Komisją Egzaminacyjną, przygotowało szereg wytycznych przeciwepidemicznych, które przede wszystkim zapewnią dzieciom, uczniom, nauczycielom i pracownikom szkół i placówek bezpieczne warunki, a organom prowadzącym i dyrektorom pomogą w zorganizowaniu pracy w czasie epidemii związanej z COVID-19.

PROCEDURY ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA W SP 18 W TYCHACH W OKRESIE EPIDEMII ZWIĄZANEJ Z COVID-19 – czytaj

WNIOSEK O WZNOWIENIE REALIZACJI ZAJĘĆ REWALIDACYJNYCH W OKRESIE EPIDEMII WIRUSA SARS-COV-2 – czytaj

WNIOSEK O UMOŻLIWIENIE KORZYSTANIA DZIECKA Z KONSULTACJI DLA UCZNIÓW KLAS IV-VII W OKRESIE EPIDEMII WIRUSA SARS-COV-2 – czytaj

WNIOSEK O UMOŻLIWIENIE KORZYSTANIA DZIECKA Z KONSULTACJI DLA UCZNIÓW KLAS VIII PRZED EGZAMINEM ZEWNĘTRZNYM,  – czytaj

ZASADY PRACY SZKOŁY I KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ  czytaj

ZASADY OCENIANIA NA CZAS ZAWIESZENIA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH czytaj

LIBRUS – KONTO UCZNIAczytaj

REGULAMIN ZAJĘĆ ON-LINEczytaj

1 kwietnia ruszył program „zdalna szkoła”. Grant w wysokości blisko 100 tysięcy złotych został przyznany gminie Tychy w ramach programu pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa nr I. „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”, dotyczy realizacji projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła” – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.W ramach projektu  każda gmina i powiat mogą wnioskować o sfinansowanie zakupu laptopów, tabletów oraz dostępu do internetu dla uczniów, którzy nie posiadają sprzętu umożliwiającego im realizację zdalnych lekcji niezbędnych do wsparcia procesu zdalnego kształcenia. Kupiony sprzęt jest użyczany uczniom. Kiedy lekcje wrócą do szkół, będzie dalej wykorzystywany np. podczas lekcji.

Szkoła otrzymała dofinansowanie na zakup 13 tabletów. Uczy się u nas 624 uczniów z 76 nauczycielami.

Głównym celem programu jest zakup sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu, jako narzędzi do nauki zdalnej dla uczniów najbardziej potrzebujących w obecnej sytuacji związanej z wprowadzeniem na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii.

 

Model pracy zdalnej z uczniami

Praca zdalna z uczniami obejmuje nie tylko proces edukacyjny, ale też wsparcie uczniów. Planujemy zatem przestrzeń do kontaktu wychowawcy z klasą, a także z psychologiem i pedagogiem szkolnym.  Należy również pomyśleć o systemowych rozwiązaniach – pracy w dzienniku Librus, która właściwie wdrożona daje wiele możliwości, zapewnia bezpieczeństwo. Warto wykorzystać jest to, co jest w zasięgu możliwości.

W naszej szkole wykorzystujemy do pracy zdalnej:

 • Wykorzystanie gotowych materiałów z sieci – www.gov.pl/zdalnelekcje, epodreczniki.pl lub www.lekcjewsieci.pl, www.otwartezasoby.pl, zasobów z blogów nauczycielskich i grup edukacyjnych  na Facebooku.
 • Praca w chmurze  – to rozwiązanie bardziej systemowe pozwalające tworzyć klasy w chmurze, gromadzić materiały w jednym miejscu, pozyskiwać i dawać informację zwrotną, prowadzić videokonferencje (np.Office 365)  Rozwiązanie systemowe najbardziej optymalne i bezpieczne.
 • Wykorzystanie dziennika elektronicznego Librus i poczty elektronicznej do informowania oraz przesyłania zadań. Daje najwięcej możliwości nie tylko w kontekście edukacyjnym, ale także administracyjnym.
 • Wideokonferencje z uczniami do kontaktu, rozmów, wsparcia, a także prowadzenia lekcji (głównie komunikator zoom.us ). Dobra praktyka to spotkanie przynajmniej raz w tygodniu.
 • Webinar – lekcja na żywo lub nagrana dla uczniów. Pozwala na spotkanie w rzeczywistym czasie lub na wielokrotne odtwarzanie materiału przez uczniów. To interaktywna forma, dzięki której uczeń nie zostaje sam z zadaniami, a ma za przewodnika swojego nauczyciela, który nagrał swoją wypowiedź (można wykorzystać na przykład Clickmeeting).
 • Tworzenie podcastów – lekcji dla uczniów – to propozycja dla nauczycieli, którzy nie czują się swobodnie w pracy z kamerą. Dzięki programom do nagrywania podcastów można przygotować całą lekcję, zadania, a nawet słowa wsparcia dla uczniów. Co ważne, podcast można odsłuchać wielokrotnie, w dowolnym czasie (można wykorzystać na przykład Audacity lub Free Audio Editor).
 • Wykorzystanie komunikatorów lub grup w mediach społecznościowych – do kontaktu i współpracy.
 • Tworzenie bloga – do gromadzenia własnych treści edukacyjnych: postów, zadań, podcastów, nagrań lekcji (można wykorzystać na przykład wordpress.com lub blogspot.com).
 • Wykorzystanie tablic interaktywnych – do gromadzenia treści edukacyjnych nauczyciela oraz uczniów (można skorzystać z Trello lub Padleta).
 • Dyżur dla uczniów – do rozmów i konsultacji, a także odpowiadania na wiadomości. Każdy nauczyciel określa konkretny czas kiedy jest dostępny dla swoich uczniów, a także kanały komunikacji.