testowa

L.p.

Zadania

Sposób realizacji

Termin

Odpowiedzialni

1.

Udział w uroczystościach szkolnych.

Udział w uroczystym apelu z okazji rozpoczęcia roku szkolnego 2016/2017

01.09.2016

Dyrektor szkoły, Samorząd Uczniowski kl Vc

Przygotowanie koncertu z  okazji Dnia Edukacji Narodowej, złożenie życzeń w imieniu uczniów szkoły pracownikom oświaty.

13.10.2016

Przewodniczący i opiekun Samorządu Uczniowskiego

Udział w Jasełkach Bożona-rodzeniowych, złożenie w imieniu rady uczniowskiej i uczniów życzeń świątecznych.

22.12.2016

Przewodniczący i opiekun Samorządu Uczniowskiego

Udział w apelu z okazji Świąt Wielkiej Nocy, złożenie w imieniu rady uczniowskiej i uczniów życzeń świątecznych.

23.03.2017

Przewodniczący i opiekun Samorządu Uczniowskiego

Udział w akademii z okazji zakończenia roku szkolnego, podziękowanie w imieniu uczniów członkom Rady Pedagogicznej za opiekę w roku szkolnym 2016/2017

2306.2017

Przewodniczący i opiekun Samorządu Uczniowskiego

2.

Rozwój samorządności uczniowskiej.

Wybory samorządów klasowych.

Wrzesień

2016

Wychowawcy klas, opiekun Samorządu Uczniowskiego

Powołanie sekcji: organizacyjnej, dekoracyjnej, porządkowej, kronikarskiej, bibliotecznej.

wrzesień 2016

Opiekun Samorządu Uczniowskiego.

Comiesięczne spotkania samorządów klasowych i rady uczniowskiej z opiekunem samorządu w celu omówienia bieżących spraw związanych z życiem szkoły.

Cały rok

Opiekun Samorządu Uczniowskiego

Organizacja dyskotek szkolnych

Październik

luty

maj

Opiekun Samorządu Uczniowskiego

Zapoznawanie się

z uwagami i postulatami uczniów składanymi w „skrzynce pomysłów”, przygotowanie ich pod obrady rady uczniowskiej.

Cały rok

Opiekun Samorządu Uczniowskiego

Reprezentowanie interesów ogółu społeczności uczniowskiej.

Cały rok

Opiekun Samorządu Uczniowskiego, Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego

Współdziałanie

z władzami szkoły w zapewnieniu uczniom należytych warunków

do nauki.

Cały rok

Opiekun Samorządu Uczniowskiego, Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego

Współdziałanie z Radą Pedagogiczną

w zakresie propagowania oraz przestrzegania przez uczniów i nauczycieli zasad wynikających z Kodeksu Ucznia, WSO, Statutu Szkoły oraz Konwencji Praw Dziecka.

Karta Praw Dziecka , realizacja programów : ,,Czapki z głów”, ,,Szkoła promująca zdrowie”

,,Zdrowe Tychy”

Cały rok

Opiekun Samorządu Uczniowskiego, Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego

Przygotowywanie oraz przeprowadzanie ankiet lub sond dotyczących bieżących spraw szkoły.

Według potrzeb

Opiekun Samorządu Uczniowskiego, Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego

Współdziałanie

z Radą Pedagogiczną w zakresie aktualizowania kryteriów oceny z zachowania oraz przestrzegania etapowości wystawiania ocen z zachowania.

Cały rok

Opiekun samorządu uczniowskiego, Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego

Debata uczniowska na temat wyborów do Rady Uczniowskiej – przedstawienie kandydatów do rady uczniowskiej w roku szkolnym 2017/2018 i debata

Czerwiec

Opiekun Samorządu Uczniowskiego.

Przeprowadzenie wyborów do rady uczniowskiej w roku szkolnym 2017/2018

Czerwiec

Opiekun Samorządu Uczniowskiego.

Przeprowadzanie debat na tematy związane z życiem dzieci , zdrowym stylem życia ,

Cały rok,

zgodnie z potrzebami

Opiekun Samorządu Uczniowskiego.

3.

Propagowanie działań mających na celu podniesienie wyników w nauce, podniesienie poziomu dyscypliny, promowanie najlepszych uczniów szkoły.

Upowszechnianie kryteriów promowania uczniów na „ucznia prymusa”

Cały rok szkolny

Samorząd Uczniowski, Opiekun Samorządu Uczniowskiego.

Umieszczania na tablicy ogłoszeń nazwisk uczniów osiągających najlepsze wyniki w nauce.

Cały rok szkolny

Samorząd Uczniowski, Opiekun Samorządu Uczniowskiego.

4.

Realizacja zadań wynikających z tradycji szkoły.

Udział

w organizowaniu święta Patrona Szkoły , Małe Talenty .

Jubileusz szkoły -50 lecie

Maj 2017

Samorząd Uczniowski, Opiekun Samorządu Uczniowskiego.

5.

Realizacja innych zadań.

Włączania się do akcji charytatywnych i innych zadań związanych z pracą szkoły, nie przewidzianych w niniejszym planie.

Cały rok szkolny

Samorząd Uczniowski, Opiekun Samorządu Uczniowskiego.

Prowadzenie szkolnej gazetki samorządu uczniowskiego

Cały rok szkolny

Samorząd Uczniowski, sekcja dekoratorska

Opiekun Samorządu Uczniowskiego.

Ceremoniał szkoły

Cały rok szkolny

Samorząd Uczniowski,

M. Nowakowska

Udział w uroczystościach związanych z poszanowaniem tradycji regionalnych i upamiętniających ważne wydarzenia historyczne –rozwijanie uczuć patriotycznych

Cały rok szkolny

Samorząd Uczniowski, Opiekun Samorządu Uczniowskiego.

P. Kubica , B. Saczek ,

E. Mateja