SAMORZĄD UCZNIOWSKI

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

rok szkolny  2016/2017

Przewodnicząca – EMILIA PRAUS, kl.6a

Z-ca przewodniczącego – ALICJA KOWALCZYK, kl.6c

Członkowie – WILCZYŃSKA EWA, kl.5C

AMELIA BLUSZCZ, 6c

Opiekun: mgr  GIZELA SEKUŁA

samorzad_zebranie

Cele  Samorządu Uczniowskiego:

  • Reprezentowanie ogółu uczniów.
  • Działanie na rzecz społeczności uczniowskiej i obrona jej praw.
  • Uczestnictwo uczniów w samodzielnym rozwiązywaniu własnych problemów oraz partnerstwo w stosunkach uczniów z nauczycielami w realizacji celów wychowawczych szkoły.
  • Rozwijanie demokratycznych form współżycia, współdziałania  uczniów oraz przyjmowania współodpowiedzialności za jednostkę i grupę.
  • Kształtowanie umiejętności zespołowego działania, wyrabianie samokontroli, samooceny i zdyscyplinowania uczniów.
  • Dbanie o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji.
L.p. Zadania Sposób realizacji Termin Odpowiedzialni
1. Udział w uroczystościach szkolnych.  

Udział w uroczystym apelu z okazji rozpoczęcia roku szkolnego 2016/2017

01.09.2016 Dyrektor szkoły, Samorząd Uczniowski kl Vc
Przygotowanie koncertu z   okazji Dnia Edukacji Narodowej, złożenie życzeń w imieniu uczniów szkoły pracownikom oświaty. 13.10.2016 Przewodniczący i opiekun Samorządu Uczniowskiego
 

Udział w Jasełkach Bożona-rodzeniowych, złożenie w imieniu rady uczniowskiej i uczniów życzeń świątecznych.

22.12.2016 Przewodniczący i opiekun Samorządu Uczniowskiego
 

Udział w apelu z okazji Świąt Wielkiej Nocy, złożenie w imieniu rady uczniowskiej i uczniów życzeń świątecznych.

 

23.03.2017 Przewodniczący i opiekun Samorządu Uczniowskiego
Udział w akademii z okazji zakończenia roku szkolnego, podziękowanie w imieniu uczniów członkom Rady Pedagogicznej za opiekę w roku szkolnym 2016/2017

 

2306.2017 Przewodniczący i opiekun Samorządu Uczniowskiego

 

2. Rozwój samorządności uczniowskiej.  

Wybory samorządów klasowych.

Wrzesień

2016

Wychowawcy klas, opiekun Samorządu Uczniowskiego
Powołanie sekcji: organizacyjnej, dekoracyjnej, porządkowej, kronikarskiej, bibliotecznej. wrzesień 2016 Opiekun Samorządu Uczniowskiego.
Comiesięczne spotkania samorządów klasowych i rady uczniowskiej z opiekunem samorządu w celu omówienia bieżących spraw związanych z życiem szkoły. Cały rok Opiekun Samorządu Uczniowskiego
 

Organizacja dyskotek szkolnych

Październik

luty

maj

Opiekun Samorządu Uczniowskiego
 

Zapoznawanie się

z uwagami i postulatami uczniów składanymi w „skrzynce pomysłów”, przygotowanie ich pod obrady rady uczniowskiej.

Cały rok Opiekun Samorządu Uczniowskiego

 

 

Reprezentowanie interesów ogółu społeczności uczniowskiej.

Cały rok Opiekun Samorządu Uczniowskiego, Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego
 

Współdziałanie

z władzami szkoły w zapewnieniu uczniom należytych warunków

do nauki.

 

Cały rok Opiekun Samorządu Uczniowskiego, Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego
Współdziałanie z Radą Pedagogiczną

w zakresie propagowania oraz przestrzegania przez uczniów i nauczycieli zasad wynikających z Kodeksu Ucznia, WSO, Statutu Szkoły oraz Konwencji Praw Dziecka.

Karta Praw Dziecka , realizacja programów : ,,Czapki z głów”, ,,Szkoła promująca zdrowie”

,,Zdrowe Tychy”

Cały rok Opiekun Samorządu Uczniowskiego, Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego
Przygotowywanie oraz przeprowadzanie ankiet lub sond dotyczących bieżących spraw szkoły. Według potrzeb Opiekun Samorządu Uczniowskiego, Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego
Współdziałanie

z Radą Pedagogiczną w zakresie aktualizowania kryteriów oceny z zachowania oraz przestrzegania etapowości wystawiania ocen z zachowania.

Cały rok Opiekun samorządu uczniowskiego, Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego
Debata uczniowska na temat wyborów do Rady Uczniowskiej – przedstawienie kandydatów do rady uczniowskiej w roku szkolnym 2017/2018  i debata Czerwiec Opiekun Samorządu Uczniowskiego.
Przeprowadzenie wyborów do rady uczniowskiej w roku szkolnym 2017/2018

 

Czerwiec Opiekun Samorządu Uczniowskiego.
Przeprowadzanie debat na tematy związane z życiem dzieci , zdrowym stylem życia ,

 

Cały rok,

zgodnie z potrzebami

Opiekun Samorządu Uczniowskiego.
3. Propagowanie działań mających na celu podniesienie wyników w nauce, podniesienie poziomu dyscypliny, promowanie najlepszych uczniów szkoły.

 

 

Upowszechnianie kryteriów promowania uczniów na „ucznia prymusa”

 

Cały rok szkolny

 

 

Samorząd Uczniowski,  Opiekun Samorządu Uczniowskiego.
 

Umieszczania na tablicy ogłoszeń nazwisk uczniów osiągających najlepsze wyniki w nauce.

Cały rok szkolny Samorząd Uczniowski,  Opiekun Samorządu Uczniowskiego.
4. Realizacja zadań wynikających z tradycji szkoły.  

Udział

w organizowaniu święta Patrona Szkoły , Małe Talenty .

Jubileusz szkoły -50 lecie

 

Maj  2017 Samorząd Uczniowski,  Opiekun Samorządu Uczniowskiego.
5. Realizacja innych zadań.  

Włączania się do akcji charytatywnych i innych zadań związanych z pracą szkoły, nie przewidzianych w niniejszym planie.

 

Cały rok szkolny

 

 

 

 

 

Samorząd Uczniowski,  Opiekun Samorządu Uczniowskiego.
Prowadzenie szkolnej gazetki samorządu uczniowskiego

 

 

 

 

Cały rok szkolny Samorząd Uczniowski, sekcja dekoratorska

Opiekun Samorządu Uczniowskiego.

Ceremoniał szkoły Cały rok szkolny Samorząd Uczniowski,

M. Nowakowska

Udział w uroczystościach związanych   z poszanowaniem tradycji regionalnych  i upamiętniających  ważne wydarzenia historyczne –rozwijanie uczuć patriotycznych

Cały rok     szkolny

 

 

 

 

 

Samorząd Uczniowski,  Opiekun Samorządu Uczniowskiego.

P. Kubica  ,               B. Saczek ,

E. Mateja

{"slides_column":"6","slides_scroll":"3","dots":"true","arrows":"true","autoplay":"true","autoplay_interval":"2000","loop":"true","rtl":"false","speed":"1000","center_mode":"false"}