bez nazwy1

kapitalludzki


szkolodkrywcow

szkolazklasa

szkolabezprzemocy

cyfrowaszkola

bezpieczna

radosna

szkolauczacasie

pewniak

pierwszeucz

6latek

5porcji

europejskiprog

pajacyk

koty

koty

...

...

...

...

...

...

...

...

 

Get Adobe Flash player

REKRUTACJA

        

REKRUTACJA DO SZKOŁY

  

SZANOWNI RODZICE !!!

            W związku z rozpoczynającą się rekrutacją do klasy pierwszej na rok szkolny 2014/2015 prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami: 

KANDYDACI ZAMIESZKALI W OBWODZIE SZKOŁY:

Do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej Nr 18 im. Władysława Jagiełły w Tychach, kandydaci zamieszkali w obwodzie szkoły, przyjmowani są na podstawie zgłoszenia rodziców/opiekunów prawnych.

Informacje dotyczące obwodu szkoły zamieszczone są na stronie MZO w Tychach:

http://www.mzo.tychy.pl/files/17_01_11_obwody_SP_wg_szkol.pdf

Zgłoszenie należy sporządzić w wersji elektronicznej za pośrednictwem strony internetowej:

https://sp-tychy.nabory.pl/

KANDYDACI ZAMIESZKALI POZA OBWODEM SZKOŁY:

Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły mogą być przyjęci do klasy pierwszej na wniosek rodziców po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły.

Wniosek należy sporządzić w wersji elektronicznej za pośrednictwem strony internetowej:

https://sp-tychy.nabory.pl/

Określa się następujące kryteria w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2014/2015 oraz odpowiadające im liczby punktów:

 

Lp.

Kryteria ustalone przez szkołę

Liczba punktów

Dokument potwierdzający spełnianie danego kryterium

1

kandydat posiada rodzeństwo w SP nr 18 w Tychach lub w Oddziale Przedszkolnym tej szkoły;

48

Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych

2

kandydat, wcześniej uczęszczał do oddziału przedszkolnego w SP
nr 18 w Tychach i chce kontynuować naukę w tej samej szkole;

24

Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych

3

jeden z rodziców (opiekunów prawnych) pracuje w obwodzie szkoły, do której kandyduje dziecko;

12

Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych

4

kandydat, uczęszcza do przedszkola znajdującego się w obwodzie szkoły;

6

Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych

5

w obwodzie szkoły zamieszkują krewni dziecka (babcia, dziadek) wspierający rodziców (opiekunów prawnych) w zapewnieniu mu należytej opieki;

3

Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych

6

Jeden z rodziców (prawnych opiekunów) bądź jego rodzeństwo jest absolwentem SP nr 18 w Tychach.

2

Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych


            Dokumentami potwierdzającymi spełnianie wyżej wymienionych kryteriów są oświadczenia, które składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

Jeżeli w postępowaniu rekrutacyjnym będzie więcej kandydatów z tą samą liczbą punktów niż wolnych miejsc w szkole, to o przyjęciu dziecka decydować będzie kolejność wpływu wniosków.

Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor szkoły przeprowadza postępowanie uzupełniające.

W postępowaniu uzupełniającym rekrutację prowadzi komisja rekrutacyjna, na takich samych zasadach, jak rekrutacja zasadnicza.

Wyniki postępowania rekrutacyjnego podaje się do publicznej wiadomości w formie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych, zawierającej ich imiona i nazwiska uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia.

Listy te wywiesza się na tablicy ogłoszeń w holu głównym przy wejściu do Szkoły Podstawowej nr 18 w Tychach.

Terminy postępowania rekrutacyjnego, terminy składania dokumentów oraz terminy postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2014/2015:

 

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1

Składanie wniosku o przyjęcie  i zgłoszeń wraz z załącznikami

10 marca do 10 kwietnia 2014 r.

2 - 11 czerwca

2014 r.

2

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

23 kwietnia 2014 r.

do godz. 15.00

18 czerwca 2014 r.

do godz. 15.00

3

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

5 maja 2014 r.

18 czerwca 2014 r.

do godz. 15.00

 

Rekrutacja na rok szkolny 2014/2015 w SP-18 w Tychach

rozpoczyna się od dnia 10 marca.

Zapraszamy do udziału w rekrutacji.


REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA

Komunikat

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 18 w Tychach

z dnia 24.02.2014 r.

o liczbie wolnych miejsc w oddziale przedszkolnym w roku szkolnym 2014/15

podstawa prawna:

Art. 20 w ust.1 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz. 7)

        Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 18 w Tychach informuje, że nabór do oddziału przedszkolnego w roku szkolnym 2014/15 będzie prowadzony
na wolne miejsca w szkole w terminie 3 marca – 14 marca 2014 r.

Liczba wolnych miejsc dla dzieci odbywających roczne przygotowanie przedszkolne wynosi: 11.

Zgodnie z art. 20 w ust.2 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. (Dz. U. z 2014 r., poz.7) na 7 dni poprzedzających rozpoczęcie postępowania rekrutacyjnego deklarację o kontynuowanie wychowania przedszkolnego złożyło 13 rodziców dzieci uczęszczających do oddziału przedszkolnego w roku szkolnym 2013/14.

Do dokonania rekrutacji pomocna będzie strona

https://przedszkola-tychy.nabory.pl/


.

 

pajacyk 5porcji  6latek  bez nazwy1  bezpieczna  cyfrowaszkola europejskiprogpewniak pierwszeucz   radosna koty szkolabezprzemocy szkolauczacasieszkolazklasa szkolodkrywcowkapitalludzki

     erasmus frse   ministerstwo szkwruchu