Promocja zdrowia

szkoła zdrowaSZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE
Szkoła promująca zdrowie dąży do osiągania celów i realizuje zadania określone w podstawach programowych kształcenia ogólnego i innych obowiązujących aktach prawnych i ponadto:
Koncepcja pracy szkoły, jej struktura i organizacja sprzyjają uczestnictwu społeczności szkolnej w realizacji działań w zakresie promocji zdrowia oraz skuteczności i długofalowości tych działań.
Klimat społeczny szkoły sprzyja zdrowiu i dobremu samopoczuciu uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz rodziców uczniów.
Szkoła realizuje edukację zdrowotną i program profilaktyki dla uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz dąży do poprawy skuteczności działań w tym zakresie.
Warunki oraz organizacja nauki i pracy sprzyjają zdrowiu i dobremu samopoczuciu uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz współpracy z rodzicami.
Społeczność szkolna realizuje zadania programu w latach 2015/16/17.

zdrowe2
ZDROWE TYCHY

W listopadzie 2015 roku SP 18 w Tychach przystąpiła do programu Zdrowe Tychy, którego pomysłodawcą jest Stowarzyszenie Tyska Inicjatywa. Celem programu jest propagowanie zdrowego stylu życia wśród mieszkańców naszego miasta.
Zadaniem szkoły w ramach programu jest inicjowanie i prowadzenie różnorodnych działań prozdrowotnych wśród całej społeczności szkolnej, których efektem jest zdobycie trzech kolejnych sprawności:
– w roku 2015/16 I etap „Zdrowo jem”
– w roku 2016/17 II etap „Jestem aktywny”
– w roku 2017/2018 III etap „Jestem aktywny”
W każdym etapie szkoła ma za zadanie zrealizować trzy działania zaproponowane przez organizatorów oraz jedną własną propozycję.
Nagrodą za udział i realizację zadań będzie przyznanie szkole certyfikatu „Zdrowa Szkoła – Zdrowe Tychy”
Program „Zdrowe Tychy” honorowym patronatem objęła pani Daria Szczepańska – I Zastępca Prezydenta ds. Społecznych
O podejmowanych przez szkołę działaniach informujemy na stronie internetowej szkoły oraz na Facebook.
Społeczność szkolna realizuje zadania programu w latach 2015/16/17.

{"slides_column":"6","slides_scroll":"3","dots":"true","arrows":"true","autoplay":"true","autoplay_interval":"2000","loop":"true","rtl":"false","speed":"1000","center_mode":"false"}